ISO certificering


Voor de begeleiding van uw bedrijf naar een ISO certificering bent u bij VGMK adviesgroep aan het juiste adres. Onze ISO consultand adviseert u w bedrijf op een praktische wijze

ISO 9001:2015 certificering

Kwaliteitszorg speelt tegenwoordig een grote rol binnen elke onderneming. Kwaliteit is datgene wat de klant van u verwacht en vaak ook nog een beetje meer. Uiteindelijk kunt u zo de beloften die u uw klanten maakt ook nakomen.

Het ISO 9001:2015 systeem is een perfect systeem om sturing en controle te geven aan uw organisatie. De ISO 9001:2015 norm is een Internationaal erkende standaard voor kwaliteit. Het is steeds meer een bedrijfskundig model geworden, waarbij de werkelijke situatie binnen de organisatie wordt beschreven. Niet alleen voor productiebedrijven maar ook voor de bouwsector en dienstverlenende bedrijven heeft het veel voordelen om aan ISO certificering te voldoen. Wereldwijd hebben meer dan een miljoen organisaties een ISO certificaat. ISO certificering in Zeeland, Zuid-Holland, Rotterdam en Brabant kunt u zo eenvoudig behalen.

Stappenplan ISO certificatie:

• Aanstelling KAM coördinator
• Inventariseren van bestaande procedures, formulieren en documenten
• Het opstellen van een stappenplan naar ISO certificering
• Het houden van interviews op diverse afdelingen
• Het opstellen van alle procedures voor uw ISO handboek
• Begeleiding en invoering van de procedures binnen de organisatie
• Toetsen, corrigeren en bijsturen van procedures d.m.v. interne audits
• Het begeleiden bij de keuze van het juiste certificatie bureau
• Het bijwonen van de certificatie audit


In vrijwel elke sector is ISO 9001 een begrip: het is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Wat is de betekenis van ISO 9001 Kwaliteitsmanagement?
ISO 9001 wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO), tot stand gekomen door een samenwerking tussen organisaties wereldwijd en door de wol geverfd door toepassing in talloze bedrijven. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door het NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement beheerst u continue verbetering van kwaliteit zodat u steeds beter aan de behoeften van uw klanten en andere stakeholders kunt voldoen.

Waarom ISO 9001? De kracht van ISO 9001 is zichtbaar op meerdere vlakken. U werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) continu aan het verbeteren van de interne organisatie, terwijl u meer nieuwe klanten aantrekt, uw omzet verhoogt en uw bestaande klanten tevreden stelt.

• Klanttevredenheid verhogen; met de processen die u inricht om uw kwaliteitsmanagement te verbeteren bedient u uw klanten op de best mogelijke wijze - van vervaardiging tot ondersteuning. U legt de basis voor tevreden en loyale klanten doordat u continu aan hun verwachtingen voldoet en deze zelfs kunt overstijgen.
• Aantoonbare kwaliteit; met ISO 9001 kwaliteitsmanagement laat u zien aan uw klanten en andere belanghebbenden dat u processen dusdanig beheerst, dat u stelselmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten kunt leveren die aan de eisen van klanten en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.
• Een hogere omzet; 60% van bedrijven die op een succesvolle manier ISO 9001 kwaliteitsmanagement in hun organisatie implementeren behalen een hogere omzet.
• Kostenbesparing; U vermindert met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Ook werkt uw organisatie efficiënter, mits u het kwaliteitsmanagementsysteem goed inricht. U bereikt meer, in minder tijd en met minder middelen.
• Aanpassingsvermogen; waarom ISO 9001? De internationale norm maakt gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risicogebaseerd denken omvat. Zo bent u continu scherp op risico’s en (verbeter)kansen en speelt u in op veranderingen in de organisatie en in de markt.

Wat houdt ISO 9001 certificering in?

Met het behalen van een ISO 9001 certificaat, verbindt u een internationaal erkend kwaliteitscertificaat aan uw organisatie, welke door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling wordt afgegeven. Met certificering van ISO 9001 toont u aan dat uw organisatie aan eisen van uw opdrachtgevers of toezichthouders voldoet en verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst. ISO 9001:2015 certificering bestaat uit een driejarige cyclus van jaarlijkse audits waarbij een onafhankelijke partij vaststelt of uw organisatie aan de eisen in de norm voldoet. Wanneer na de eerste beoordeling kan worden vastgesteld dat uw organisatie aan alle eisen voldoet, wordt het internationaal erkende certificaat aan u verstrekt.

Waarom ISO 9001 certificering? ISO 9001 is de norm bij uitstek voor kwaliteitsmanagement met internationale erkenning. Het is niet voor niets dat legio ISO 9001 gecertificeerde bedrijven u al voor gingen. Naast erkenning voor de inspanningen van uw medewerkers, maakt u met ISO 9001 certificaat kenbaar aan de buitenwereld dat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf; betrouwbare processen die leveren wat de klant verwacht en daar continu in blijven verbeteren.

• Beheersen en continu verbeteren; wanneer uw organisatie systematisch invulling geeft aan de eisen in de ISO 9001, creëert u een situatie waarin u uw bedrijfsprocessen beter kunt beheersen en verbeteren.
• Eis vanuit opdrachtgevers; ISO 9001 certificering ondersteunt niet alleen de betrouwbaarheid van uw processen en dus de continuïteit van het bedrijf, maar heeft ook een positieve uitwerking op uw imago en uw klanten. Opdrachtgevers willen immers zaken doen met betrouwbare leveranciers. Er zijn geen wettelijke eisen die voorschrijven dat u uw bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteitsmanagement dient te certificeren. Toch is een ISO 9001 certificaat vaak een harde eis vanuit opdrachtgevers. U loopt dus mogelijk opdrachten mis als u niet in het bezit bent van het certificaat en certificering werkt bovendien onderscheidend ten opzichte van uw concurrenten die niet in het bezit zijn van het certificaat.
• Een ISO 9001 certificaat onder accreditatie; accreditatie betekent letterlijk: vertrouwen geven. Een certificatie-instelling wordt geaccrediteerd door een accreditatie-instelling. Hiermee kunt u aantonen dat uw certificaat is afgegeven door een certificatie-instelling die objectief, onafhankelijk en deskundig is en blijft, en activiteiten op basis van overeengekomen afspraken uitvoert.

Opbouw van de ISO 9001 norm
De ISO 9001 norm is opgebouwd volgens het principe van Harmonized Structure (HS). De HS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen waardoor deze normen naadloos op elkaar aansluiten. De hoofdstukken en indeling van de HS zien er als volgt uit:

Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied (Scope) Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingen Hoofdstuk 3: Definities Hoofdstuk 4: Context van de organisatie Hoofdstuk 5: Leiderschap Hoofdstuk 6: Planning Hoofdstuk 7: Ondersteuning Hoofdstuk 8: Uitvoering Hoofdstuk 9: Evaluatie Hoofdstuk 10: Verbetering

ISO 14001:2015 certificering

Milieumanagement speelt in toenemende mate een grote rol binnen elke onderneming. Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt als essentieel gezien om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties. Dit zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen en hun behoeften te kunnen voorzien.

Het doel van de internationale ISO 14001 norm is om binnen organisaties een raamwerk op te zetten ter bescherming van het milieu en voor het reageren op veranderende milieuomstandigheden. Dit in balans met sociaal-economische behoeften. In deze internationale norm worden eisen gespecificeerd die een organisatie in staat stellen de beoogde resultaten te behalen die zij voor haar milieumanagementsysteem vaststelt.

Doormiddel van het vastleggen van de zogenaamde prestatie-indicatoren (meetpunten) en daaromheen beheersbare procedures op te stellen, is het ISO 14001:2015 systeem een uitstekende “tool” waarmee u de processen met betrekking tot duurzaamheid en milieu inzichtelijk kunt maken en sturing en controle kunt geven aan uw organisatie. ISO 14001 certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens ISO 14001 certificering in Zuid-Holland en ISO 14001 certificering in Noord-Brabant.

Verder worden activiteiten op het gebied van milieuprestaties, milieudoelstellingen, milieubeleid en communicatie in het ISO-systeem opgenomen.


SCL – Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder)

Vrijwel dagelijks worden in de media voorvallen gemeld waarbij medewerkers bij de uitoefening van hun functie gewond raken. Soms gaat het om kleinere incidenten, soms om ongelukken met zwaar gewonden of zelfs dodelijke afloop. Men is zich er van bewust dat de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die hierbij betrokken is, zowel werkgevers als medewerkers. Er zijn systemen, structuren, regels en afspraken om ongelukken te voorkomen, maar dat alleen is niet voldoende om onveilige situaties te voorkomen.

Een essentiële factor is veiligheidsbewustzijn te creëren in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het analyseren van de bedrijfsprocessen, maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van de nog ontbrekende onderdelen en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen. SCL certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens Safety Culture Ladder certificering in Zuid-Holland en SCL certificering in Noord-Brabant.


CO-certificering

Vanaf april 2023 is het verboden om zonder CO-certificering werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie uit te voeren. Als installatie- en/of servicebedrijf dien je over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering) te beschikken en moeten alle servicemonteurs een bewijs van vakmanschap hebben.

De Gasketelwet (ook wel CO-certificering genoemd) is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud. Monteurs moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen, bedrijven moeten zich certificeren.

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het opstellen van het CO-handboek maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van het systeem en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

VGMK Adviesgroep helpt u het juiste certificaat behalen en behouden. Aan de hand van overzichtelijke stappen leiden we u door dit proces. VGMK Adviesgroep zal voor u het kwaliteitshandboek CO-certificering opstellen en middels een aantal bezoeken ook de implementatie van het systeem. Dit geschiedt in de vorm van uitleg en interviews gedurende een aantal sessies bij uw bedrijf. Verder is de adviseur ook aanwezig bij de CO-audit en worden verbeteringen aangebracht als dit naar aanleiding van de audit noodzakelijk blijkt. CO certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens CO-Certificering in Zuid-Holland en CO-certificering in Noord-Brabant.


Werkwijze

De omvang van uw organisatie is van invloed op het tarief dat wij voor begeleiding van een certificering berekenen. De adviseurs van VGMK Adviesgroep hebben inmiddels vele bedrijven met succes begeleidt naar het certificaat en gaan doelgericht te werk.

Na een vrijblijvende quick-scan die wij binnen uw bedrijf uitvoeren kunnen wij u een scherpe prijs aanbieden zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Hoe gaan wij te werk?

Selectie van onze klantenDiverse bedrijven in bouw, utiliteit, ..