Wat houdt een ISO 9001 certificering in?

Een ISO 9001-certificering is een internationaal erkende norm die specificeert wat de vereisten zijn voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het is ontworpen om organisaties te helpen ervoor te zorgen dat hun producten en diensten continu voldoen aan de behoeften van klanten en andere belanghebbenden, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Kwaliteitszorg speelt een grote rol binnen elke onderneming. Kwaliteit is datgene wat de klant van u verwacht en vaak ook nog een beetje meer. Daarom is het belangrijk dat u inzicht heeft in alle kwaliteitsbepalende factoren binnen uw bedrijfsvoering teneinde deze beheersbaar te kunnen maken.

De norm heeft betrekking op het gehele kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie, inclusief het management, de processen en procedures, en de prestaties van de organisatie. Het richt zich op het continue verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten, het verhogen van klanttevredenheid en het efficiënter maken van processen.

Doormiddel van het vastleggen van de zogenoemde prestatie indicatoren (meetpunten) en daaromheen beheersbare procedures op te stellen, is het ISO 9001:2015 systeem een uitstekende “tool” waarmee u de processen inzichtelijk kunt maken. Daarnaast geeft u op deze manier sturing en controle aan de organisatie.

De ISO 9001 norm is een internationaal erkende standaard, niet alleen voor productiebedrijven maar ook voor dienstverlenende bedrijven heeft het veel voordelen om aan de ISO 9001 norm te voldoen. In deze ISO-norm komen behalve de klant ook andere partijen/ belanghebbenden aan bod. Deze worden doormiddel van de stakeholdersanalyse in kaart gebracht. Een ander belangrijk item is de beheersing van kansen en bedreigingen van de organisatie.

Verder worden activiteiten op het gebied van verschillende primaire processen binnen het bedrijf in kaart gebracht. Te denken valt aan een ontwerptraject, offerte traject, inkoop, verkoop, voorraadbeheer, verkoopactiviteiten, klanttevredenheid, klachten, enz.

Ook bevat de ISO 9001 norm een aantal eisen waaraan een organisatie moet voldoen, zoals het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van interne audits en het vaststellen van corrigerende en preventieve maatregelen.

Het grote voordeel van een ISO 9001 certificering is het feit dat het de activiteiten binnen het specifieke bedrijf beschrijft. Op die manier kan uw bedrijf hier veel voordeel uit halen omdat er steeds wordt gekeken waar er op een meer efficiënte manier kan worden gewerkt en hoe de processen te verbeteren. Daarnaast verschaft deze norm veel inzicht in het belang en de invloed van partijen die een grote invloed (kunnen) hebben op uw bedrijfsvoering; dit zijn de zogenaamde stakeholders.

Door te voldoen aan deze eisen kan uw organisatie een certificaat behalen dat aantoont dat het voldoet aan de ISO 9001 norm. Dit certificaat kan door klanten worden beschouwd als een bewijs van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en diensten die uw organisatie levert.

ISO certificaat behalen Voldoet uw organisatie aan de eisen van ISO normen, dan kan het ISO certificaat behaald worden en kan het ISO certificaat worden aangevraagd bij een onafhankelijke externe certificatie instelling. Deze instelling toetst de specifieke activiteiten en kijkt of de organisatie daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positieve beoordeling wordt het ISO certificaat van de betreffende norm uitgereikt. Na het behalen van het ISO certificaat, kan de organisatie aan haar opdrachtgevers de deskundigheid aantonen met betrekking tot haar product- en dienstverlening. Belangrijk is dat het management zelf dit hulpmiddel actief inzet. ISO certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland. Het ISO certificaat zorgt er dus voor dat dit een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot markten (ook internationaal) beter toegankelijk is

De meest gestelde vragen over ISO certificering

ISO (International Organisation for Standardization) is een organisatie die focust op het ontwikkelen van normeringen voor verschillende branches en industrieën. Deze normeringen gaan over veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. ISO normeringen worden over de hele wereld erkend omdat ISO aan elk land dezelfde eisen stelt voor het behalen van de certificeringen. Waarom kan een ISO certificering belangrijk voor uw bedrijf zijn en hoe kunt u deze certificering behalen? Wij geven antwoord op de 5 meest gestelde vragen rondom ISO certificeringen.

1. Waarom zou ik mijn bedrijf ISO laten certificeren?

Er zijn talloze ISO certificeringen die u kunt halen. Zoals de ISO 26000 voor verantwoord ondernemen en de ISO 14001:2015 voor het verbeteren van milieuprestaties. Ook door nieuwe branche-afhankelijke ontwikkelingen en door het aanscherpen van controle op veiligheid worden bestaande ISO certificeringen uitgebreid en komen er nieuwe bij. Denk hierbij aan de steeds strengere eisen voor veilig en gezond werken met de ISO 45001 en een grotere kans op het winnen van aanbestedingen via de ISO 9001:2015.

2. Hoe kan ik een ISO certificering halen?

Eerst moet u beslissen welke ISO certificering voor u van meerwaarde kan zijn. Dit kunnen ook meerdere certificaten zijn en deze kunt u ook tegelijkertijd halen. Vervolgens zal u de eisen uit de normering moeten toepassing op uw organisatie. Dit vergt onderzoek, tijd en verandering. Veel bedrijven schakelen hier een professional voor in en volgen een training. Als de verschillende onderdelen uit de norm allemaal zijn geïmplementeerd komt er een audit door een certificerende instelling. Als uw organisatie voldoet aan de eisen, krijgt u het ISO certificaat.

3. Duurt het lang voordat ik ISO gecertificeerd ben?

Nee, het duurt niet lang voordat u gecertificeerd bent, maar dit is zeker afhankelijk van het type ISO certificering en een aantal andere factoren. Zoals hoe complex uw product of dienstverlening is, de organisatie en wat er hiervan is gedocumenteerd, hoe actueel uw inventarisatie en de technologieën zijn waarmee u werkt en de grootte van uw bedrijf. Als uw de risico’s en knelpunten van uw bedrijf al efficiënt in kaart heeft gebracht en de flow van de bedrijfsprocessen al kunt aantonen, zal het bijvoorbeeld minder lang duren. De minimale implementatie tijd is drie maanden.

4. ISO certificering – wat toont mijn bedrijf daarmee aan?

Een ISO certificaat geeft zowel internationale erkenning als een stuk interne zekerheid over veilig en gestructureerd werken. Een ISO certificaat brengt de risico’s in kaart, focust op klanttevredenheid en helpt bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Een bepaalde ISO certificering kan daarom ook bijdragen aan het binnenstromen van meer opdrachten maar ook voor veiliger of efficiënter werken binnen uw organisatie.

5. Wat betekent een ISO certificering voor de toekomst?

Naast dat een ISO certificaat commerciële voordelen met zich meebrengt, is het belangrijk om deze up-to-date te houden door continue te optimaliseren binnen uw bedrijf. Het management weerspiegelt de dynamiek binnen de organisatie en is dus continue in beweging. De ISO certificering waarborgt de kwaliteit van de organisatie door deze veranderingen heen. Verder is er ook een strategische swot analyse in opgenomen waarin risico’s en kansen voor de toekomst aan de orde komen. Daarom moet ongeveer elke drie jaar de certificering opnieuw toegekend worden.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Peter van der Elst
Peter van der Elst
Geboren als Leidenaar woon ik alweer een jaar of 20 in Zeeland. In 2006 heb ik VGMK Adviesgroep opgericht. Ik zag behoefte aan een praktische benadering. Inmiddels hebben wij meer dan 150 bedrijven succesvol begeleid tot VCA of ISO certificering.