VCA certificering


Voor de begeleiding van uw bedrijf naar een VCA certificering bent u bij VGMK adviesgroep aan het juiste adres.

VCA certificering behalen bij VGMK Adviesgroep

VCA staat voor Veiligheid, Checklist Aannemers. Opdrachtgevers gebruiken de VCA certificering steeds vaker om inzicht te krijgen in de veiligheidsprestaties van hun onderaannemers. Inmiddels hebben ruim 16000 bedrijven in Nederland een VCA certificaat voor hun bedrijf en is de 2017/6.0 nog steeds de geldende norm. De nadruk steeds meer op de veiligheid op de werkvloer en gedragsverbetering. Verder zullen de bedrijven met een VCA* certificatie ook minimaal 4 toolboxmeetings per jaar houden. Een VCA certificaat voor bedrijven is oorspronkelijk ontwikkeld om bedrijven in de petrochemische sector en later ook de bouw- en aanverwante sectoren op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op het gebied van veilig werken. Er vonden namelijk te veel ongevallen plaats. Inmiddels werken we een stuk veiliger en is er de afgelopen 20 jaar mede door invoering van VCA certificering voor bedrijven een daling opgetreden van ruim 60% van de ongevallen in het bedrijfsleven.

VCA certificering

VCA certificering is verder ook nuttig om aan te kunnen tonen dat uw bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo- veiligheid en milieu voldoet. Dit voorkomt dus allerlei acties die u en uw opdrachtgever anders zouden moeten nemen om deze gezamenlijke zorg voor veiligheid te kunnen regelen. Het is voor de opdrachtgever dus steeds vaker dat VCA certificering wordt geëist van een aannemer om als uitvoerende partij werkzaamheden te mogen verrichten.

VCA Certificering behalen

VCA certificeren heeft de volgende voordelen voor uw bedrijf: een daling van het ziekte verzuim, minder ongevallen en calamiteiten, verhoging van de productiviteit en efficiëntie van uw organisatie. Onze adviseurs hebben een praktische instelling en nemen u het werk zoveel mogelijk voor u uit handen.

VCA certificeren

Opdrachtgevers hanteren VCA certificering steeds vaker om inzicht te krijgen in de veiligheid en milieuprestaties van hun onderaannemers. Een VCA gecertificeerd bedrijf bevordert de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid in de keten. VCA certificering is gebaseerd op de VGM checklist aannemers.

Als een bedrijf veiligheidsprocedures heeft opgesteld, zoals die in deze VCA norm zijn vereist, kan het vervolgens de VCA certificering behalen. VGMK adviesgroep zorgt voor de VCA begeleiding. Het VCA bedrijfscertificaat wordt door een externe certificatie instelling afgegeven nadat uw VCA systeem met een positief bewijs is getoetst. VCA certificering kan worden aangevraagd nadat een bedrijf aantoonbaar kan maken dat het voldoet aan de eisen die de VCA norm stelt. VGMK Adviesgroep assisteert bedrijven bij het behalen van de VCA certificering. VCA certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens VCA certificering in Zuid-Holland en VCA certificering in groot Rotterdam en Noord-Brabant.

Welke VCA certificering is voor uw bedrijf van toepassing ?

VCA certificering is onder te verdelen in drie niveaus, namelijk:

• VCA*, deze VCA certificering is voornamelijk van toepassing voor de onderaannemers.
• VCA**, deze VCA certificering is voornamelijk van toepassing voor de hoofdaannemers.
• VCA -Petrochemie, deze VCA certificering is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten in de petrochemische sector.

Er kan niet worden gezegd dat meerdere sterren een betere VCA certificering zou aanduiden, zoals bij restaurants of in hotels. Het gaat bij VCA certificering slechts om de herkenning. Ongeveer 90% van de bedrijven heeft een VCA* (VCA 1 ster) certificering. Inmiddels hebben meer dan 14.000 bedrijven in Nederland een VCA certificaat behaald. Het certificatieniveau van een bedrijf is dus afhankelijk van de werkzaamheden die een bedrijf uitvoert en de omgevingsfactoren.

Voordelen van een VCA bedrijfscertificering:

• Met VCA certificering voldoet u aan de eisen van uw opdrachtgevers.
• Met VCA certificatie kunt u deelnemen aan aanbestedingen en raamcontracten.
• Het VCA systeem zorgt voor een structurele vastlegging van veiligheidsaspecten in een duidelijk handboek en overzichtelijke bijlagen.
• Met VCA certificering voldoet u aan bijna alle ARBO wettelijke verplichtingen.
• VCA certificering zorgt voor een professionele uitstraling van uw bedrijfsvoering.
• VCA gecertificeerde aannemers tonen aan dat zij hun VGM beheerssysteem op orde hebben.
• VCA certificering is een goede basis in de stap naar bijvoorbeeld een ISO certificering.
• VCA certificering krijgt steeds meer bekendheid in onze buurlanden.
• VCA certificering kan soms leiden tot een lage verzekeringspremie.
• VCA certificering : professionaliteit en veiligheid gaan samen.

VGMK Adviesgroep voor het behalen van uw VCA certificatie
Het behalen van een VCA certificering is voor een bedrijf van groot belang. De adviseurs van VGMK Adviesgroep hebben jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van VCA systemen en bieden een VCA systeem aan dat zich onderscheidt.

VGMK Adviesgroep verleent niet alleen assistentie bij het behalen van het VCA certificaat maar is tevens behulpzaam bij de daadwerkelijke invoering van alle processen. Onze adviseurs nemen u het werk graag uit handen en houden van een praktische aanpak.

Vanuit het VCA systeem wat wij hebben opgezet is eenvoudig de stap te zetten naar ISO certificering. VGMK adviesgroep zorgt voor uw VCA begeleiding.

Onze werkwijze bij het behalen van uw VCA Certificaat

Doormiddel van een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf voeren we samen met u een zogenaamde 0-meting uit. Hieruit blijkt welke stappen er moeten worden genomen om te komen tot VCA certificering. Vervolgens stellen wij een op maat gemaakte offerte voor u op. Als onze werkzaamheden starten wordt begonnen met de uitvoering van een functiegerelateerde risico-inventarisatie (RI&E). Daarna stellen wij het VCA handboek en de VCA bijlagen op en bespreken die doormiddel van een aantal sessies bij uw bedrijf. Tijdens deze VCA begeleiding wordt het VCA systeem op maat gemaakt voor uw organisatie.

Ons adviesbureau heeft inmiddels vele bedrijven met succes begeleid tot VCA certificering. Dit traject kan afhankelijk van uw medewerking snel worden afgerond waarbij een minimale tijdsduur van 3 maanden noodzakelijk is. Aan het einde van het traject wordt het VCA systeem getoetst door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling. VGMK Adviesgroep is bekend met de werkwijze van diverse certificatiebureaus en helpt u bij het maken van de juiste keuze. Dit kan u een flinke kostenbesparing opleveren.

Wij kunnen u na een vrijblijvend bezoek een scherpe prijs aanbieden. Neem voor referenties of een offerte contact op met een van onze adviseurs!

VCA Certificering in de praktijk

Aanvankelijk is de VCA norm begin jaren negentig door een aantal petrochemische bedrijven in het leven geroepen omdat er te veel ongevallen plaatsvonden in de petrochemische industrie, voornamelijk bij contractors. Door invoering van de VCA certificering is het aantal ongevallen met succes teruggebracht. Dit heeft er toe geleid dat VCA certificering ook in andere sectoren zoals de bouwsector werd erkend.

VCA certificering heeft de afgelopen 20 jaar geleid tot het terugbrengen van het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Als onderdeel van de VCA certificering hebben de veiligheidscursussen hiertoe geleid maar ook bijvoorbeeld toolboxmeetings, waarin veiligheidszaken worden besproken. Verder wordt het begrip LMRA aan de medewerkers toegelicht, zodat de medewerkers in het kader van de VCA certificering ook een stuk eigen verantwoordelijkheid met zich mee krijgen.

Uit onderzoek van Stichting Arbouw is gebleken dat er jaarlijks nog ongeveer 13.000 medewerkers in de bouw een incident met verzuim ondergaan. Dit leidt tot een ziekteverzuim van meer dan 5 %. VCA certificering is een "tool" om dit ziekteverzuim als gevolg van incidenten en arbeidsongevallen terug te dringen. Een lager ziekteverzuim leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit binnen de bedrijven.

Belangrijke risicofactoren voor arbeidsongevallen zijn:

» werken op hoogte
» werken in of met gevaarlijke stoffen
» werken in een lawaaierige omgeving
» gevaarlijk werk doen
» werken onder tijdsdruk
» werk met een hoge fysieke belasting
» onvoldoende instructie over het gebruik van gereedschappen
» onduidelijke afspraken over de werkwijze
» onduidelijke afspraken over preventieve veiligheidsmaatregelen
» onduidelijke afspraken over collectieve- of persoonlijke beschermingsmiddelen

VCA certificering zorgt voor structurele aanpak van veiligheid- en gezondheidsrisico's. Wij starten met het opstellen van de risico inventarisatie en plan van aanpak. In dit rapport worden alle functiegerelateerde risico's geïnventariseerd. Door middel van de VCA certificering worden deze risico's tot een acceptabel niveau beheerst, zodat de kans op arbeidsongevallen en incidenten wordt verkleint. Vak- en veiligheidsopleidingen komen bij VCA certificering ook aan bod en worden in een duidelijk overzicht gezet.

VCA Certificering voor klein bedrijf mogelijk?

Voor elk bedrijf dat minimaal 1 medewerker in dienst heeft, dan wel eenmanszaken die frequent ZZP-ers inhuren is VCA certificering mogelijk. Steeds minder bedrijven in de bouw nemen vast personeel aan. Er wordt steeds meer gewerkt met ZZP-ers. Volgens de VCA norm worden deze ZZP-ers als medewerkers beschouwd omdat zij onder regie van het bedrijf dat ze inhuurt werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft ook met aansprakelijkheid in de keten te maken.

Is het behalen van een VCA certificaat moeilijk?

VCA certificering is niet moeilijk. Zonder dat u er bij stil staat zijn al veel zaken op VCA gebied binnen uw organisatie geregeld. Inmiddels zijn de medewerkers in veel gevallen al in het bezit van een diploma Basisveiligheid of VOL-VCA. De gereedschappen worden misschien jaarlijks al gekeurd en wellicht is er een BHV-er opgeleid. VCA certificering is natuurlijk meer dan dit alleen. Bij het uitvoeren van de nul-meting is het handig dat u dergelijke informatie aan ons verstrekt. Hoe meer er al door u is geregeld, hoe lager ons tarief voor de VCA begeleiding kan zijn.

Nieuwe VCA norm is uit

De raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw
VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat er nog wat zaken moeten worden geregeld om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. De nieuwe checklist is begin april 2018 gepubliceerd. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis: Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de Vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk. We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk. Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en –gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. We hebben de positie van de zzp’er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten gewaarborgd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid. Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Bron: WWW.SSVV.NL

Werkwijze


Selectie van onze klantenDiverse bedrijven in bouw, utiliteit, ..